Grāmatnīca Jumava100 pasta pieturu; fotogāfs Jānis Deinats

Šis ir vizuāls stāsts ar fotogrāfa acīm - par tiem pieturas punktiem, kurus, iespējams, jau drīzumā pazaudēsim ne tikai no acīm, bet arī no atmiņas.

Mārcis Vilcāns, Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs
 Cena 23.60 Eur  pirkt

Latvijas katoļu baznīcas

“Sagaidot Viņa Svētību pāvestu Francisku, kurš viesosies Latvijā ar mērķi stiprināt mūsu tautu ticībā un dot tai iedrošinājumu stāties pretī šā brīža izaicinājumiem, iznāk grāmata “Latvijas katoļu baznīcas”, kurā ir apkopoti dievnami no Liepājas, Jelgavas, Rīgas un Aglonas-Rēzeknes diecēzēm.
Dievnami atgādina mūsu vēsturi, ticības liecinieku atstāto mantojumu, dievnami ir kā pieminekļi Dieva darbībai.
Novēlu, lai šis izdevums ir kā labs ceļvedis ikvienam, kurš vēlas piedzīvot Dieva klātbūtni, ieejot tajā aprakstītajos dievnamos. Lai tas veicina mūsu tautas garīgo atdzimšanu!”


Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs
 Cena 32.77 Eur  pirkt

Normunda Beļska jaunā dzejas grāmata bērniem “Vectētiņa brīnumu lāde”

Normunda Beļska jaunais bērnu dzejas krājums “Vectētiņa brīnumu lāde” tapis neilgā laika posmā un to autors veltījis mazdēlam Tomasam Kristoferam, kurš kopā ar mammu Annu un tēti Agri šobrīd savas bērnības dienas pavada netālajā Sējas novadā zemnieku saimniecībā “Priežkalni”. Dzejas rindās mijas paša autora piedzīvotais bērnībā, tālie atmiņu mirkļi savijas ar mūsdienām un kultūrvēsturiskajām vērtībām, tautas tradīcijām, latvisko dzīves ziņu, kura mums katram palīdz dzīvot un mīlēt šo zemi. Grāmatas ievadā autors raksta: “... notikumi, cilvēki, parādības, viss, kas man deva prieku, lai šobrīd Tev, manam mīļajam mazdēliņam Tomasam Kristoferam, varētu atvērt savu vectētiņa veco brīnumu lādi un pastāstīt par piedzīvoto, sastaptiem cilvēkiem, šo brīnumaino Dieva radīto pasauli.
 Cena 10.48 Eur  pirkt

Iznākusi dzejas grāmata divās valodās "Es skaitīju un nonācu pie VIENA", Imanta Ziedoņa dzeja, Valda Bisenieka atdzejojums

Sadarbībā ar  Radošās Eiropas  atbalstu, Austrijas izdevniecību "Wieser" un Imanta Ziedoņa fondu "Viegli"  ir iznākusi Imanta Ziedoņa dzejas izlase "Es skaitīju un nonācu pie viena". Krājums ir bilingvāls - latviešu un vācu valodā. Atdzejotājs -  Valdis Bisenieks.  
Šo dzejas izlasi pēc draugu pamudinājuma sakārtojis pats Imants Ziedonis un  to  bija  iecerējis kā vienotu veselumu. Valdis Bisenieks arī saglabājis dzejnieka kārtojumu. Izlasē iekļauti dzejoļi, kas radīti laika posmā no 1968. līdz 1994. gadam. 
Dzejas un lūgšanas - rakstīts  krājuma titullapā. Izcilais latviešu dzejnieks Imants Ziedonis, līdzīgi atdzejotāja Valda Bisenieka latviski tulkotajam J. V. Gētes Faustam, iziet cauri daudzu atziņu lokiem un nonāk pie Viena – kas ir gaismā un mīlestībā piepildīts laiks. Dzejnieks ir apliecinājis latviešu valodas (kas ir viena no vissenākajām dzīvajām indoeiropiešu valodām pasaulē) poētisko skaistumu un filosofisko dziļumu.

Izcilais latviešu dzejnieks Imants Ziedonis, līdzīgi atdzejotāja Valda Bisenieka latviski tulkotajam J.V.Gētes Faustam iziet cauri atmiņu lokiem un nonak pie VIENA - kas ir gaismā un mīlestība piepildītais laiks, Cilvēks ir piederīgs gan realitātes horizontalei, gan garīgajai vertikālei, par kuru atgādina un kuru apliecina Imanta Ziedoņa poetika, jo ikviens mūsu lēmums ir "vertikāls".

Iveta Šimkus
dzejniece un filozofe
 Cena 11.79 Eur  pirkt

Pāvesta svētība Latvijai, sastādītājs Juris Vectirāns

Tuvojas laiks, kad Latviju apmeklēs un savu svētību mūsu tautai dos pāvests Francisks. Mēs gaidām šo tikšanos ar ticību, mīlestību un cerību. Visiem, arī man, tik gaišā, siltā un mīļā atmiņā ir garīgi un dvēseliski bagātās dāvanas, ko saņēmām no pāvesta Jāņa Pāvila II viņa vizītes laikā Latvijā pirms 25 gadiem. Tās mūs stiprinājušas visu aizvadīto laiku un dos spēku arī turpmāk. 
Taču bagātīgas dāvanas uzliek zināmus pienākumus to saņēmējam. Tāpēc es uzskatīju par savu pienākumu godināt Svēto Jāni Pāvilu II, apkopodams cilvēku atmiņas un dokumentus, kas mums atgādina par pāvesta viesošanos mūsu Māras zemē Latvijā.

 Juris Vectirāns,
brigādes ģenerālis (R)
 Cena 15.72 Eur  pirkt

Piemares vējos

Senajā kuršu Piemarē, tāpat kā citur, rit jaunlaiku tehnoloģizētā dzīve. Bet te joprojām pūš arī radoši vēji. Kā jūra nes krastā dzintaru, tā radošie vēji atpūš te jaunus dzejoļus, te visādus stāstus.
Rakstnieku ģilde Kurzemes piekrastes smilšainajā krantē turas atspērusies un ik pa laikam rāmā garā uztapina kādus literārus krāšņumus. Un kā jau iracionālā radošumā — līdzās vērtumiem gadās arī pa brāķa gabalam. Bet rakstnieki un vienkārši rakstītāji nenoskumst un asina savas rakstāmspalvas jaunu šedevru radīšanai, ko laist tautās.
Lai čakli saradītais neietu zudībā, lai kaut simboliski samērotos spēkiem un lai mākslinieciskā enerģija izstarotu trejdeviņkārtīgā spēkā, periodiski top liepājnieku, piemariešu, literārie kopkrājumi. Liepājas pusē savus radošo darbu žurnālus, izlases un almanahus veidojuši gan vairāku skolu audzēkņi un Liepājas Universitātes studenti, gan dažādu konfesiju kristīgie dzejdari un literātu un mūziķu kluba “Helikons” dalībnieki, gan, protams, Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas biedri un citi ar literatūru apsēstie. Līdz šim jau iznākuši dzejas kop­krājumi “Vētru strīpa” (2001) un “Krizdoļu ķocis” (2004), kā arī dzejas, prozas un drāmas apkopojums “Liepājnieku smilšu rausis” (1999). Publicētas divas liepājnieku literāro jaundarbu izlases “Ar sakņu sajūtu vējā” (2007; 2008). Izdots daudzvalodu dzejas krājums “Baltijas vējš” (2010).
Grāmatas “Vētru strīpa” priekšvārdā viens no tās redaktoriem dzejnieks Olafs Gūtmanis atgādina it kā elementāri vispārzināmo, bet nereti aizmirsto, ka latviešu literatūra top visos Latvijas novados, nevis tikai Rīgā vien:
“Platā un dziļā “dzejas Daugava” tek cauri Rīgai, tā pārstāv latviešu literatūru arī Baltijas jūrā un pasaules okeānos. Taču šo liktens upi baro arī pietekas un sīkās straumītes, kas ievijas dižajā plūsmā. (..) Nebīstoties kļūt par mākslīgi izraktu novadgrāvi, šī Kurzemes puses pieteka, cerams, aizsniegs arī “dzejas Daugavas” plašos un dziļos ūdeņus.”
Līdzīgas cerības un līdzīgs attaisnojums ir arī jaunajam kopkrājumam. Latviešu kultūras spēks vienlīdz nomanāms kā tās specifiskajā identitātē, tā arī daudzveidībā. Daudzveidība ar visplašāko tematisko, stilistisko un žanrisko izvērsumu uzskatāma par vienu no svarīgākajiem literārā procesa raksturotājvārdiem Latvijas val­stiskuma 20.–30. gadu posmā. Pēc tās maksimāli jātiecas arī atjaunotās nacionālās valsts apstākļos.
Dienvidkurzeme allaž bijusi viens no latviešu literārā procesa epicentriem. To dažādos laikperiodos pierādījuši Jēkabs Janševskis un Andrejs Kurcijs, Mirdza Ķempe un Alberts Caune, Egons Līvs, Jānis Peters, Olafs Gūtmanis, Ēriks Kūlis un daudzi citi.
Jaunajā krājumā iekļautie darbi rāda Liepājas un Lejas­kurzemes literāro ainavu, kāda tā konturējas 21. gad­simta otrās desmitgades nogalē. Šajā ainavā ieraugāmas dzīves un daiļrades pilnbrieda laika autoru stabilitāti apliecinošās kompozīcijas (Modris Zihmanis, Dzidra Šmite, Edvīns Tauriņš un Ēriks Kūlis, arī Brinda Ceriņa, Gunta Šnipke un Jana Egle), bet turpat līdzās — jaunāku literatūras censoņu mainīgās pasaules izjūtas vārdiskās gleznas. Krājuma darbu kopaina, gana raiba būdama, uzrāda gan spilgtākas virsotnes, gan potenciālus iztrūkumus, starp kuriem minami arī lokālās tēlainības kolorīta nepietiekamība, novadnieciskās specifikas deficīts. Toties lasītāju simpātijas varētu izpelnīties autoru un viņu varoņu tik niansēti dažādās dvēseļu portretu intīmās atklāsmes.
Grāmatas tekstos pulsē neizskaistināta dzīve dažādās noskaņu krāsās un daudzveidīgās stila niansēs. No na­turāl­reālisma līdz groteskai, no romantiska lirisma līdz totālam Tauriņsirreālismam. Teksti ar sirsnību un sentimentu, ar ironiju un humoru, ar drūmiem toņiem un pat apokaliptisku dramatismu (Dace Metēja: “dievs pasauli šķīsta/ ar letālām lietus lāsēm”). Arī — lauskās ­sa­plīsusi dzīve. Bet, par laimi, — arī ar cerībām un iespējām no lauskām darināt skaistu mozaīku. Arī viss pie­mariešu krājums ir kā daudzkrāsu mozaīka, kā raibs kurzemnieku lupatdeķis. Gan dzeja un proza, gan dzejiska proza un proziska dzeja.
Krājuma veidotāji novēl skaistus satikšanās brīžus lite­ratūrā un, cerams, arī emocionālu bagātināšanos.
Lai pūš Piemares literārie vēji! Bet: “Dod, Dieviņ/ Vējiņam pūst/ Bet nekad tik stipri/ Ka aizpūš mani/ No Kurzemes” (Gunita Boka)!
 Cena 13.10 Eur  pirkt

Ceļojumu sērijā iznākusi Aināra Kadiša grāmata "Sibīrijas piezīmes. Vitimas upes noslēpumi"

Aināra Kadiša grāmatas atšķiras ar īpatnējo, dokumentālo, bet vienlaicīgi humora caurvīto, aizraujošo un saistošo vēstījuma stilu. Par viņa grāmatām saka — tās "ievelk". Autora mērķis ir padarīt lasītāju par savu ceļabiedru, sniedzot objektīvu un detalizētu informāciju par saviem piedzīvojumiem dažādās valstīs un situācijās, pie tam — bagātīgi ilustrējot ar paša uzņemtajiem fotoattēliem. Šī ir jau otrā A. Kadiša grāmata. Pirmā ir "Pakistānas piezīmes. Aiz priekškara", kurā autors apraksta Pakistānā, Afganistānas pierobežā piedzīvoto, kur pavadījis vairāk nekā mēnesi.
A. Kadišs pēdējos gados pabijis arī Indijā, Izraēlā, Palestīnā, Ēģiptē, Jordānijā, Ukrainā un daudzviet citur Eiropā.
Tagad pienākusi kārta Krievijai. Autors piedāvā ieskatīties pašās Austrumsibīrijas dzīlēs, veicot vienatnē neiedomājamu maršrutu gandrīz astoņsimt kilometru garumā ar laivu pa vienu no Sibīrijas mežonīgākajām un noslēpumainākajām upēm — Vitimu.
Henrijs Ulmis
 Cena 10.30 Eur  pirkt

Iznākusi Melānijas Vanagas grāmata "Dvēseļu pulcēšana. Dziesmu vara"

"Dvēseļu pulcēšanas" ceturtā grāmata "Dziesmu vara" ir veltījums slavenajam studentu korim "Dziesmuvara", tā diriģentam Ādolfam Ābelem un — jaunībai, kas nesaraujami saaugusi ar dziesmu. Pašas rakstnieces un viņas draugu jaunībai, arī Latvijas valsts jaunībai, kad visi ceļi likās vedam sauļup. Hronoloģiski "Dziesmu vara" aptver Melānijas Vanagas studiju gadus Latvijas Universitātē (1925-1930).
 Cena 12.82 Eur  pirkt

Anšlavs Eglītis "Homo novus" īpašā izdevumā

"Mūsu mākslas pasaule bija tiešām krāšņa un da­­žāda. Mums bija “pozitīvisti”, visādi protestanti, reālisti, impresionisti, intelektuāļi, ar mistiku iekrāsotas arhaikas cienītāji, varenības cildinātāji,” — tā par pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu mākslas pasauli rakstījis Anšlavs Eglītis un šo krāšņo pasauli spilgtās un aizraujošās ainās iemūžinājis romānā “Homo no­vus”. Viņa studiju biedrs, gleznotājs Kārlis Neilis šo ­romānu raksturojis, sacīdams: “Pats būdams gleznotājs un iekļaudamies šajā gleznotāju nedrošajā, bet īpatnējā dzīvē, viņš no visiem latviešu rakstniekiem ir spējis vislabāk un īstāk aprakstīt viņu dzīvi.”
 Cena 15.40 Eur  pirkt

Pašvaldību sērijā iznākušas Kārļa Mālmeistera "Kažēna atmiņas. Kurzemes piekrastē un Melnās jūras ūdeņos"

20. gadsimta sākuma revolūciju un kara laiks nes pārmaiņas ne vienā vien ģimenē. Starp tām Kārļa Mālmeistera atmiņu stāsts par savas bērnības un jaunības gaitām Latvijā, kas ir ceļā uz brīvību no muižnieku varas, un ārpus tās — jūras gaitās uz svešām zemēm, kur par tādu “latvieti” neviens neko nav dzirdējis.
Kažēns, vienkāršs lauku zēns, ir dzimis daudzbērnu ģimenē un uzaudzis nabadzībā un laikā, kad izdzīvo visstiprākie. Neskatoties uz laikmeta vai ikdienišķām grūtībām, viņš meklē savu ceļu dzīvē. Bieži visai ģimenei knapi pietika, ko ēst, drēbes bija izdilušas skrandās, bet Kažēns vairāk par visu gribēja mācīties skolā. Varoņa ceļš uz kvēlo mērķi un pieaugšanu mijas ar apkārt esošo cilvēku — zēna draugu, ģimenes, kolēģu — likteņiem, kas izriet no Kārļa Mālmeistera emocionāli ietilpīgā un vēsturiski nozīmīgā dzīvesstāsta.
 Cena 12.82 Eur  pirkt
Page 1 of 23